Bin nguội

Ngày đăng: 24-08-2012

06 bin nguội với dung tích mỗi bin là 12 m3
Bin nguội của trạm trộn BMT luôn được thiết kế với 6 bin tương ứng với khả năng phân loại cốt liệu đá thành 6 loại khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi để kiểm soát đường cong cấp phối của bê tông nhựa nóng đúng theo cấp phối mong muốn.

Công nghệ khác