Tiếp liệu cấp phối

Ngày đăng: 24-08-2012

Tiếp liệu cấp phối được BMT phân loại cẩn thận ngay từ khâu đầu vào.
Ngoài ra, BMT có phân xưởng nghiên cứu, sản xuất chất kết dính nhằm tăng tối đa tuổi thọ của BTNN trong những điều kiện khắc nhiệt nhất


Hệ thống tiếp liệu 5 khoang

Khối lượng cung cấp cho buồn trộn từ hệ thống tiếp liệu với 5 loại cấp phối riêng biệt và hai silo chứa bột khoáng cho phép BMT chế tạo sản xuất ra bất kỳ loại BTNN nào Quý khách hàng yêu cầu.

Công nghệ khác