Kết quả thí nghiệm (01-05-2008) | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT