Kết quả thí nghiệm (02-03-2009) | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT