Thiết kế cấp phối (27-05-2010) | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT