Vision and mission

VISION
We look forward to “building BMT” become a leading company in Southeast Asia in the field of investment and development of transportation infrastructure..

MISSION

Chúng tôi luôn ghi nhớ 5 sứ mệnh của mình và xem đây là kim chỉ nam cho từng quyết định trong chiến lược phát triển của công ty
1. Đối với người lao động: chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường lao động và làm việc thật sự năng động, công bằng và chuyên nghiệp.
2. Đối với khách hàng: chúng tôi mong muốn tạo ra những giá trị gia tăng cho khách hàng, theo đó, sự hài lòng của khách hàng là mục đích công việc của chúng tôi.
3. Đối với sản phẩm: chúng tôi mong muốn không ngừng phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất
4. Đối với môi trường và xã hội: chúng tôi mong muốn đóng góp công sức trong việc bảo vệ môi trường và an sinh xã hội
5. Đối với lợi nhuận: chúng tôi xem lợi nhuận là mục tiêu cần phải có để duy trì sự phát triển