So sánh 22TCN 249-98 và TCVN 8819:2011

Ngày đăng: 28-03-2013

TCVN 8819:2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 249-98 theo quy định “Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật” và “Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ”. So với 22 TCN 249-98, TCVN 8819:2011 có nhiều điểm khác biệt và rõ rang hơn. Trong văn bản này chỉ đưa ra so sánh 2 tiêu chuẩn trên về phương diện thiết kế và công tác thí nghiệm.

Click dưới đây để download bản FDF

[wpfilebase tag='attachments']

Bài viết khác